Manifest ràdios lliures
|

Manifest ràdios lliures

LA COORDINADORA DE RÀDIOS LLIURES DE CATALUNYA, recentment reconstituïda, davant de la gravetat de les circumstàncies actuals MANIFESTA:

Que subscriu el MANIFIESTO DE VILLAVERDE (signat l’any 1983 per les ràdios lliures), ja que des d’aleshores hi ha hagut un clar avenç tecnològic però el dèficit democràtic als mitjans de comunicació fa que segueixi vigent.

“En una sociedad cuya realidad está altamente centralizada e informatizada, donde los medios privados y públicos de comunicación son poder y están al servicio del poder, las RADIOS LIBRES surgen ante la necesidad y el derecho de toda persona individual o colectiva a expresar libremente sus opiniones y criticar y ofrecer alternativas en todo aquello que le afecta directa e indirectamente.

Las radios libres nos caracterizamos por:

-Un carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe ser un medio de lucro.

-Un funcionamiento autogestionario basado en la toma de decisiones de forma directa por todos aquellos que participan activamente en la vida de la radio.

-Somos autónomos. La radio libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir y, obviamente, rechazamos cualquier tipo de publicidad directa o indirecta.

-La radio libre es participativa. Está al servicio de la comunidad donde se integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor/receptor.

-Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación.

-Finalmente nos definimos como radios libres de todo compromiso que no sea el de difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitación.

-Las radios libres pretendemos potenciar toda una práctica de comunicación basada en un enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación y, por tanto, apostamos por una forma de vida alternativa a la actual”.

Els mitjans lliures som iniciatives obertes i plurals que contribueixen a la pluralitat de la societat i a afavorir l’exercici de les llibertats d’informació i expressió. Contribueixen a la satisfacció de necessitats comunicatives que no cobreixen els mitjans comercials públics o privats i permeten a les persones que hi participen ser part activa en la comunicació social. A més a més, són instruments fonamentals en la lluita contra el sexisme, la xenofòbia i d’altres comportaments contraris a les llibertats.

Com a Ràdios Lliures rebutgem qualsevol normativa europea, estatal, autonòmica o local que no tingui en compte el nostre caràcter popular i que no sigui fruit d’un consens entre totes les parts implicades que s’adeqüi a les nostres necessitats i objectius, tal i com s’expressen en aquest manifest. Com a mitjans lliures no seguim ni seguirem mai pautes imposades externament.

Trobem inadmissible qualsevol intent d’equiparació amb els mitjans comercials ni en l’organització ni en els criteris de selecció ni en la gestió econòmica o de continguts, ja que no realitzem una activitat mercantil ni tenim vocació professional; així mateix rebutgem la consideració, com a mitjans lliures, les iniciatives partidistes, religioses, propagandístiques o els projectes de caràcter institucional, siguin universitaris o de caràcter local.

Per aquests motius, i pel nostre caràcter no mercantil i autogestionari no acceptem cap imposició econòmica, taxa o mesura equivalent per part de qualsevol entitat de gestió de drets de propietat intel·lectual.

Considerem absurd i insultant que se’ns vulgui fer passar per un concurs per a seguir realitzant la nostra activitat per una raó purament històrica, ja que les ràdios lliures tenen una trajectòria de més de 30 anys.

Exigim que l’espectre radioelèctric es reguli de forma democràtica i raonable, i que no sigui atorgat exclusivament en funció d’interessos econòmics i polítics, que atempten contra la llibertat d’expressió. Considerem com a model raonable el model argentí, que reparteix l’espectre en tres parts iguals, cadascuna per a cada sector: mitjans públics, mitjans privats i mitjans lliures. Si més no, idealment, s’hauria de prioritzar les iniciatives populars.

No és acceptable cap tipus de limitació de caràcter tècnic o impediment respecte de l’ús de tecnologies, presents o futures, analògiques o digitals, així com qualsevol tipus de discriminació respecte de les condicions d’emissió dels altres mitjans públics o privats, com ara la potència d’emissió o l’àmbit de cobertura.

D’igual manera que no acceptem cap tipus de pressió política, no acceptem cap mena de suport o finançament que manllevi la nostra llibertat d’expressió. El finançament i la gestió econòmica de les ràdios lliures es basa en l’autogestió i a tal efecte, les aportacions dels socis i l’audiència és la via prioritària de sosteniment. En tot cas, qualsevol mesura de finançament públic hauria de ser equiparable a les formes de gestió existents a d’altres països, que són equitatives, igualitàries i incondicionals, i no es vinculen, en cap cas, a la proximitat respecte de partits polítics o grups de pressió.

Entenem que nosaltres sabem millor que ningú quines són les nostres necessitats i per tal de garantir la nostra participació i ser escoltades, considerem necessari que el CAC o qualsevol altre organisme públic existent o de futura creació accepti una comissió assessora-representativa de la Coordinadora de Ràdios Lliures.

Com a Ràdios Lliures mai no hem demanat res a ningú ni mai hem causat molèsties a ningú; més encara, sempre hem rebut agressions per part d’altres ràdios (comercials públiques i privades), i ens hem hagut de defensar sense l’empara de les institucions.